Startpagina

deel 1 2003

Folpert v Leerdam

Wouter van Egmond

< Auteursrechten

Fotografie

Email kontakt

Links

 

DE HEREN VAN EGMOND

toornicheyt des abdts molen ende stallinghen,
die de grave van Hollandt daer hadde,
in brandt gesteecken. Twelck den abt
van Egmondt die grave van Hollant
geclaeght heeft, die hem beveynsde
oft hijt nyet aen getrocken en hadde
ende hij sweegh all stille. Ende int
selve jaer op Jaersavont, quam graeff
Willem Sonder Landt selver te paerde met
grooter menichte van volck ende heeft
den edelen heer Wouter seer schandelijcken
gevanghen ende hebben hem genomen uuyt
heer Dierick van Rijswijcx riddershuys
ende heeft hem gevanghen gebrocht
op huys te Hemskerck, twelck een
groote ondanckbaerheyt was van graeff
Willem, want hij nyet gedachtich was
die dienst, die hem van dese edele heer
geschiedt was. Als heer Wouter nu
aldus gevanghen was ende naerstelick
bewaert worde, zoo ist geboert, dat
't Egmondt uuyt een huys zijn gecomen
vier broeders als Jan, Cornelis, Pieter
ende Jacob. Dese broeders, als schiltboertighe
vroome mannen, zijn gecomen op Sinte
Pontiaensnacht met bijlen, cusen ende
codden voort huys te Hemskerck ende
hebben daer alsoo, groot misbaer ende
rumoer gemaeckt inder nacht dat
die waeckers opt huys meenden, datter
die heele werelt voor gelegen hadde ende
zij hebben elck een venster gesocht om
een goet henencomen te crijghen. Dit
siende die broeders, dat die waeckers
vloden, hebben sij te venster all te samen
bij nae ingeclommen ende hebben daer
vijftien waeckers, die begheerden te vlyen,
noch doot geslaghen. Ende hebben haeren
heer losgemaeckt ende in die selve
nach tEgmondt gebracht. Ende heer
Wouter heeft van dese vier broeders edele
mannen gemaeckt ende heeft se namen
ende tijtelen gegeven. Als Jacob, die eerste
in die camer daer heer Wouter lach gesprongen
was, heeft hij hem genoempt, Jacob van die
Camer. Ende Jan, dye bijl meest gebruyckt
hadde, heeft hij hem genoempt, Jan Bijl.
Ende Cornelis, die seer geclopt hadde, is
genoempt, Cornelis Clopper. Ende Pieter
worde nae zijn cuse ofte codde genoempt,
Pieter Codde ende dese familien houden
noch dese naemen.

 

Jan, dye bijl meest gebruyckt hadde, Jan Bijl Jacob van die
Camer.
Cornelis, die seer geclopt hadde, is
genoempt, Cornelis Clopper
Pieter worde nae zijn cuse ofte codde genoempt, Pieter Codde

ende dese familien houden noch dese naemen.


Kaart van  van deze welgeboren Heren te Rinnegom 

 

 

 

Het Hollandse Kastelenteam 2011 - alle rechten  voorbehouden